Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu

Djelatnost Fakulteta:

Ustrojava i izvodi sveučilišnu preddiplomsku i diplomsku nastavu u znanstvenim poljima Građevinarstvo i Arhitektura i urbanizam

Ustrojava i izvodi stručni studij u znanstvenom polju Građevinarstvo Ustrojava i izvodi poslijediplomski sveučilišni studij u znanstvenom polju Građevinarstvo za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (doktorski studij)

Ustrojava i izvodi poslijediplomske specijalističke studije u znanstvenom polju Građevinarstvo za stjecanje naziva specijalist

Ustrojava i izvodi programe cjeloživotnog obrazovanja u znanstvenom polju Građevinarstvo i u znanstvenom polju Arhitektura i urbanizam

Obavlja poslove stručnog obrazovanja radi stjecanja znanja i usavršavanja u provođenju zaštite okoliša Ustrojava i izvodi program stručnog usavršavanja u graditeljstvu

Obavlja znanstvenoistraživački rad u znanstvenom polju Građevinarstvo i znanstvenom polju Arhitektura i urbanizam, u znanstvenim disciplinama koje su povezane sa znanstvenim poljem Građevinarstvo i znanstvenim poljem Arhitektura i urbanizam

Ustrojava i provodi znanstvenoistraživačke razvojne i primijenjene poslove inženjerskog, fizikalnog i numeričkog modeliranja i analize u poljima Građevinarstvo, Arhitektura i urbanizam te drugim poljima koja su od razvojnog interesa građevinskih i drugih tehničkih fakulteta

Predlaže razvojne i znanstvenoistraživačke programe

Ustrojava i sudjeluje u realizaciji međunarodnih projekata

Ustrojava domaće i međunarodne skupove, samostalno ili u suradnji s drugim domaćim i stranim ustanovama

Ustrojava i izvodi istraživački i stručni rad za potrebe gospodarstva

Obavlja visokostručni i umjetnički rad u polju arhitekture i urbanizma

Obavlja stručne poslove prostornog uređenja u svezi s izradom dokumenata prostornog uređenja i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola Izrađuje studije za složene građevine i sustave

Projektira složene građevine i sustave

Obavlja poslove izrade stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša

Obavlja poslove stručne pripreme i izrade studija utjecaja na okoliš

Obavlja poslove izrade geotehničkih elaborata, ispitivanja tla i stijena

Obavlja mjerenje i predviđanje buke Obavlja laboratorijska ispitivanja iz područja građevinarstva

Obavlja recenzentske, revidentske i eksperimentalne poslove Obavlja konzultantske i ekspertne poslove

Obavlja konzalting i nadzor u području građevinarstva, arhitekture, ekologije, uređenja prostora i tehničke opreme

Obavlja kontrolu tehničke dokumentacije u skladu sa Zakonom o gradnji i Pravilnikom o kontroli projekata

Obavlja nostrifikaciju za arhitektonsko područje projektiranja i građevinsko područje projektiranja Izrađuje, testira i tumači računalne programske pakete

Obavlja nakladničku djelatnost

Fakultet može i bez upisa u sudski registar obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe unaprjeđenju registrirane djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta, te opreme.

Grad:
Split

Kontakt:

Adresa:
Matice hrvatske 15
URL: